Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wyświetl stronę główną » Deklaracja dostępności » DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.mbpporeba.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

  • Większość zamieszczonych plików w BIP nie są dostępne cyfrowo. Aktualnie pracujemy nad zmianą tego faktu. Będziemy dostosowywać strony do maksymalnej dostępności cyfrowej.

  • Funkcjonalność strony jest w większości niedostępna. Aktualnie pracujemy nad zmiana tego faktu poprzez wdrożenie nowej strony internetowej w pełni zgodnej z standardem WCAG 2.1.

Powody wyłączeń:

  • Multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.

  • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.

  • Wybrane treści będące w naszym posiadaniu które nie zostały przez nas wytworzone

  • Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań przez nasz podmiot oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji

     

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W ramach strony nie występują żadne dodatkowe skróty klawiaturowe.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.


Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Karolina Ostrowska, kostrowska@mbpporeba.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 67 71 073. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie
ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Szerokość drzwi pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego. Niski próg. Nie ma możliwości wjazdu na 2 kondygnację ze względu na brak windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Nie ma możliwości wjazdu na 2 kondygnację ze względu na brak windy.

Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Pochylnia przy wejściu do budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Dwa oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Nie ma ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości.

Informacje

Rejestr zmian

2020-04-02 07:29:39

Edycja artykułu - Joanna Kuban

2020-04-01 22:57:13

Edycja artykułu - Joanna Kuban

2020-04-01 21:49:53

Publikacja artykułu - Joanna Kuban

2020-04-01 21:49:53

Dodanie artykułu - Joanna Kuban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie
42-480 Poręba, ul. Mickiewicza 2
woj. śląskie  
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.